Общи Условия за Използване на сайта realina.com

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия регулират връзката между Реалина ЕООД, ЕИК 203093150, със седалище гр. Поморие, ул. „Морска“ 52, (наричано „Реалина ЕООД“ или „Реалина“) и Посетителите на уеб-сайта http://realina.com (наричан за краткост „Сайта“).
(2) С достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите изразяват съгласие да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички бъдещи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Информация относно Реалина ЕООД:
– Наименование: Реалина ЕООД
– Седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул.„Морска“ 52
– Данни за кореспонденция: гр. Поморие, ул.„Морска“ 52, e-mail: mail@realina.com, телефон: 0890 333 036
(2) Надзорни органи:
– Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Тел.: 02 915 35 18
Е-mail: [kzld@cpdp.bg](mailto:kzld@cpdp.bg)
Уеб сайт: [www.cpdp.bg](http://www.cpdp.bg)
– Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4A, ет.3, 4 и 6,
Тел.: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: [www.kzp.bg](http://www.kzp.bg)
Чл. 3. Сайтът на Реалина предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Реалина, както и достъп до публикувани оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Реалина и подлежат на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост не могат да бъдат използвани без предварителното писмено съгласие на Реалина.
(2) Изображенията в Сайта и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост, не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани без предварителното писмено съгласие на Реалина.
(3) Нерегламентираното използване на материали в Сайта без разрешение на Реалина носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност съгласно българското законодателство.
Чл. 5. (1) Реалина не разрешава възпроизвеждането на съдържанието на Сайта чрез визуализация в други сайтове, включително и във фрейм.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо при спазване на добрите нрави и търговска практика, без заблуждаващо представяне на авторството на Реалина.
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 6. (1) Реалина предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, публикувана на Сайта.
(2) Реалина не предава идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за достъп до Сайта.
(3) Съгласието за обработка на личните данни се
предоставя изрично за определени случаи, цели и категории данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от Реалина по всяко време чрез публикуване на измененията на Сайта, съобщение до Посетителите за промените.
(2) Промените в общите условия важат за всички Посетители от момента на публикуването им от Реалина.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 8. (1) Реалина предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е, без гаранции за постигане на целите от Посетителите, както и за достоверността и актуалността на информацията във всеки момент.
(2) Реалина не носи отговорност за вреди и загуби, причинени от материалите в Сайта.

(3) Реалина не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на трети лица при използването на Сайта.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. Посетителите се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Реалина при използването на Сайта и неговите материали.
Чл. 10. Всички неуредени в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договора, се решават съгласно действащото законодателство на Република България.
Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта от 26.10.2017 г.

Сравняване на списъци

Сравни
bg_BGBulgarian