ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АГЕНЦИЯ „РЕАЛИНА ИМОТИ“

I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият кодекс установява етични норми и правила за поведение на брокерите и служителите в Агенция „РЕАЛИНА ИМОТИ“ ЕООД.

Чл.2. Целта на кодекса е формиране на организационна култура, съдействаща за утвърждаване на доброто име на Агенция „РЕАЛИНА ИМОТИ“. Той също така установява Стандарт за поведение, насочен към гарантиране на правата и защита на интересите на клиентите, както и към повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите на Агенцията.

II: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ДОВЕРИЕ И ПОЧТЕНОСТ

Чл.3. Взаимоотношенията в екипа на „РЕАЛИНА“ (брокери, брокер-мениджъри, администратори, младши брокери и други служители), както и тези с клиентите, се базират на честност, почтеност и съпричастност.

Чл.4. Уважението и зачитането на личността и достойнството на другите са неотменни задължения на всеки член на екипа.

КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Чл.5. Брокерите, младши брокери и брокер-мениджъри от „РЕАЛИНА“ непрекъснато подобряват своята квалификация, консултирайки клиентите си съгласно актуалните промени на пазара на недвижими имоти.

Чл.6. Брокерите и другите членове на екипа на „РЕАЛИНА“ допринасят за професионализма в областта на посредничеството в недвижими имоти, спазвайки добри търговски практики, избягвайки практики, които дискредитират професията, и споделяйки свой опит с колеги.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.7. Хората от „РЕАЛИНА“ пазят тайната на клиентите и не разпространяват конфиденциална информация. Това включва лични данни, информация за собственост, финансови данни и детайли за сключените сделки.

Чл.8. Всеки член на екипа изисква от сътрудничещите лица да запазват конфиденциалността на информацията за клиента.

Чл.9. Разкриването на конфиденциална информация е възможно само при изрична законова задължителност пред компетентен орган.

ЛОЯЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Чл.10. Брокерите изпълняват задълженията си безпристрастно, защитавайки законовите интереси на клиентите, като в същото време се отнасят честно и почтено към всички ангажирани страни.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Чл.11. Брокерите спазват принципа на равнопоставеност в отношенията си с клиенти и бизнес-партньори, без разлика на националност, раса, етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.


III: ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ

Чл.12. Брокерите от „РЕАЛИНА“ предоставят своите услуги на клиенти (купувачи, продавачи, наематели, наемодатели или други клиенти), като спазват принципите на равнопоставеност, справедливост и почтеност. Услугите се предоставят в съответствие с всички законови изисквания, Общите условия за посредничество на Агенцията и търговските практики в Република България за недвижими имоти.

Чл.13. Брокерите поддържат комуникация с клиентите, спазвайки добрия тон и уважение към личността на всеки клиент.

Чл.14. Брокерите от „РЕАЛИНА“ не се възползват от некомпетентността или здравословното състояние на клиентите.

Чл.15. Интересите на клиентите винаги са водещи пред личния интерес на служителите на Агенцията. Не се позволява сключването на сделки, които не служат на интересите на клиентите или са във вреда за тях.

Чл.16. Брокерите и служителите от „РЕАЛИНА“ не скриват или променят информация за предлаганите имоти и действат с разбиране и съпричастност към нуждите на клиентите.

Чл.17. Брокерите предоставят и запознават всеки клиент с Общите условия на Агенцията, като предварително информират клиентите за всички разходи, свързани със сделката. Устните уговорки се оформят в писмен договор за посредничество. Брокерите предварително информират клиентите за фирмената политика за сътрудничество с други агенции за недвижими имоти и трети лица, на които се дължи договорно или законно възнаграждение.

Чл.18. Преди подписването на договори и споразумения с клиенти, брокерите се уверяват, че документите са ясни, съдържат всички необходими клаузи и са разбирани от страните по сделката.

Чл.19. Брокерите, осъществили посредничество, съдействат на клиентите си за предоставяне на необходимите документи за сключване на договори и нямат право на допълнително възнаграждение, освен ако не е договорено друго.

Чл.20. Брокерите предоставят полезни съвети на клиентите си, използвайки своя опит и познания за пазара на недвижими имоти, включително информация за подобряване на търговския вид на имотите и инвестиционни възможности.

Чл.21. Брокер от „РЕАЛИНА“ може да представлява и двете страни в една и съща сделка, след като разкрие този факт пред страните и получи писменото им съгласие.

Чл.22. Брокерът уведомява клиента за настъпили предложения по възможно най-бързия начин.

Чл.23. Брокерът, който посредничи при сделки с ипотечни кредити, информира предварително клиентите за особеностите на тези сделки и предоставя необходимата консултация и съдействие при събиране на необходимите документи.

Чл.24. При продажба/отдаване под наем на собствен имот или при закупуване/наемане на имот за себе си, брокерите от „РЕАЛИНА“ следват правилата на Етичния кодекс.

IV: ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИ

Чл.25. Партньорски агенции обхващат всички агенции за недвижими имоти от Република България и чужбина, с които „РЕАЛИНА“ поддържа или може да установи контакт при и по повод осъществяването на посредническа дейност в интерес на своите клиенти. Взаимодействията с партньорските агенции и частни лица се утвърждават въз основа на принципа на равнопоставеност, взаимна полза и предварително изяснени очаквания и ангажименти в писмена форма.

Чл.26. Брокерите на „РЕАЛИНА“ сътрудничат както помежду си, така и с брокери от други агенции за недвижими имоти, със сътрудничеството да е в интерес на клиента. Посредническите действия се изпълняват бързо и ефективно за благото на клиента.

Чл.27. Взаимоотношенията с партньори изискват коректност, професионализъм, компетентност и честност от всички членове на екипа на „РЕАЛИНА“. Брокерите предоставят точна и достоверна информация за имотите, като подчертават какви са техните предимства и споделят информация за недостатъците им.

Чл.28. Коректното отношение към партньорите е това, което съответства на добросъвестната търговска практика, не засяга техните интереси и не представлява заплаха за тях.

Чл.29. Брокерите от „РЕАЛИНА“ активно обменят информация и сътрудничат с партньорите, насърчавайки прилагането на етични стандарти при сделките с недвижими имоти.

Чл.30. Когато брокер от „РЕАЛИНА“ получи изключителни права за продажба на имот, той предприема бързи действия, предлагайки сътрудничество на партньори и организирайки огледи за клиенти на тези партньори. Финансовите аспекти се уреждат в писмен договор.

Чл.31. При предлагане на имоти без изключителни права, брокерите не могат да откажат сътрудничество с други брокери, които могат представляват потенциални купувачи или наематели. Финансовите отношения се уреждат предварително в писмен договор.

Чл.32. Ако брокер има личен интерес в сделката, той уведомява насрещната страна за това.

Чл.33. Общуването с партньори се извършва със зачитане на правилата на добър тон и уважение към личността.


V: ОТНОШЕНИЯ В ЕКИПА

Чл.34. Служителите и сътрудниците на „РЕАЛИНА“ образуват сплотен и добре организиран колектив, обединен от общи ценности и принципи. Този екип работи синергично, насочен към повишаване на професионализма и индивидуалната компетентност, с цел постигане на целите на дружеството и успешната реализация на фирмената политика. Взаимодействието в екипа включва споделяне на опит и професионални познания помежду си.

Чл.35. Всеки член на екипа поема ангажимент за активно участие в процеса на изграждане на доверие в екипа и фирмата. Чрез своите действия той се стреми да поддържа и подобрява имиджа на Агенция „РЕАЛИНА недвижими имоти“ в обществото.

Чл.36. Хората в екипа на „РЕАЛИНА“ работят в хармония и съгласие помежду си, следвайки принципите на колегиалност, взаимопомощ и коректност. Те създават взаимоотношения, основани на доверие, уважение, колегиалност и толерантност. При общуване с колегите си, се спазва добър тон и уважение към личността на другите, като се избягва разпространението на неверна информация или изопачаване на фактите.

Чл.37. Всеки от екипа е съпричастен с професионалните проблеми на колегите си.

Чл.38.

 • (1) Хората от екипа работят в дух на взаимозаменяемост и взаимна подкрепа. (2) Членовете на екипа се подкрепят във всички аспекти на своята дейност, декларирайки готовността си отговорно да подпомагат всички колеги. Това включва:
  • Решаване на въпроси или спорове,
  • Преговаряне с клиенти,
  • Решаване на казуси и други въпроси, свързани с работата,
  • Обсъждане на възникнали въпроси и проблеми,
  • Активно участие в общите решения.

Чл.39. Хората от екипа на „РЕАЛИНА“ изразяват готовността си за постоянно повишаване на професионалната си квалификация, знания и умения в интерес на клиентите и общата цел.

Чл.40. Всеки от екипа лично се ангажира да създава позитивна и творческа работна атмосфера.

Чл.41. Хората от екипа на „РЕАЛИНА“ пазят фирмената тайна и конфиденциалността на клиентите. Никой не разпространява конфиденциална информация. Разкриването на такава информация се допуска единствено в случай на изрична законова задълженост пред надлежен орган (съд, прокуратура, следствие или друга институция).

Сравняване на списъци

Сравни
bg_BGBulgarian